φώνημα /z/

Άρθρωση φωνήματος σ & ζ σε αρχική θέση