Τα θεραπευτικά μας προγράμματα εξειδικεύονται στις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαγνωστικής αξιολόγησης. Κάποιες από τις θεραπευτικές μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό είναι:

  • Intensive Interaction – Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης
  • Sensory Intergration (SI) – Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
  • TEACCH
  • MAKATON
  • Πρωτόκολλο Willbarger
  • Oral Placement Therapy
  • Feeding therapy
  • PECs
  • Μοντέλο Floortime
  • SSIP (Social Skills Intervention Program)