Υλικό

Παιχνίδι φωνολογικής επίγνωσης

Παιχνίδι φωνολογικής επίγνωσης: Ποια λέξη ξεκινάει από /μπα/;

Το παιδί καλείται να εντοπίσει τη λέξη η οποία ξεκινάει από τη συλλαβή – στόχο που δίνεται.

Δείτε το παιχνίδι φωνολογικής επίγνωσης! παιχνίδι φωνολογικής επίγνωσης

Το παιχνίδι παίζεται σε “προβολή παρουσίασης”

 

Δυο λόγια για τη φωνολογική επίγνωση…

Φωνολογική ενημερότητα /επίγνωση / συνειδητότητα (phonological awareness) είναι η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται ενσυνείδητα τα φωνολογικά συστατικά των γλωσσικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, είναι η ικανότητα των παιδιών να συνειδητοποιούν ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από μικρότερα τμήματα όπως προτάσεις, φράσεις λέξεις, συλλαβές και φωνήματα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η φωνολογική ενημερότητα σχετίζεται άμεσα με την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής, ενώ ελλείψεις στη γλωσσική αυτή δεξιότητα μπορεί να σηματοδοτήσουν την ύπαρξη μελλοντικών μαθησιακών δυσκολιών.